En

 

ИЕМАМ е водещ у нас институт в областта на морфологичните науки и антропологията.

През последните две десетилетия са получени важни резултати в областта на развитието, клетъчните взаимодействия и контрола на гаметогенезата и хематопоезата в норма и експериментални условия (влияние на хормонални и паракринни фактори, химически и физически агенти, лекарства и др.). Получени са оригинални данни за биохимически и морфологични промени, протичащи в мозъка и периферната нервна система по време на развитие (синаптогенеза, миелиногенеза) и различни експериментални модели (демиелинизация, транссекция и регенерация на гръбначния стълб, действие на невротропни субстанции и др.). Разработени са нови методи с научно и приложно значение: методи за хистохимична демонстрация на хидролазните ензими в клетките, производство на моноклонални антитела срещу вируси и рикетсии, причиняващи   енцефаломиелит и жълта треска; метод за криоконсервация на роговица и др.

Работи се върху медико-биологична, антропологична и ергономична характеристика на съвременното население, заедно с разработването на основни стандарти (БДС); палеоантропологична,  палеодемографска, палеопатологична характеристика.

 

 МЕТОДИ

  • Светлинна и електронна микроскопия, хистохимични, имуноцитохимични, ензимохимични методи;
  • Биохимични методи за изучаване на липиди и протеини;
  • Методи на клетъчни, тъканни и органни култури;
  •  Хибридомна биотехнология, ELIZA и др.

 

ОБОРУДВАНЕ

  • Трансмисионен и сканиращ електроненни микроскопи
  • Ламинарни шкафове и CO2 инкубатори, инкубатори за тъканни култури
  • Ултрацентрофуга, оборудване за газова, течна и тънкослойна хроматография
  • Електрофоретична и трансблот апаратура
  • Спектрофотометър, денситометър и др.

 

Научен състав: 47 души – 1 член-кореспондент, 6 ст. н. с. I ст, 20 ст. н. с. II ст, 32 к.н.

ИЕМАМ е основан през 1995 г., той е научен приемник на Института по морфология, основан през 1953.